Sjerp Weima

Sjerp Weima
Communistisch raadslid overleeft vier jaar gevangenschap in WOII, waaronder Neuengamme en het bombardement van de Cap Arcona

Bijzonder document 
Het Drents Archief heeft onlangs een bijzonder document geschonken gekregen. Het gaat om zo’n veertig handgeschreven vellen van communist Sjerp Weima. Het CPN-raadslid werd in juni 1941 opgepakt en doorstond achtereenvolgens o.a. Kamp Amersfoort, concentratiekamp Neuengamme en hij was bij het bombardement van de Cap Arcona in de haven van Neustadt.


Enkele uitgangspunten bij het samenstellen van de lijst:

De lijst is alfabetisch geordend op ‘Achternaam’. Bij ‘Voornaam’, ‘Achternaam’ en ‘Plaats’ is de schrijfwijze aangehouden die Sjerp Weima heeft gebruikt. Dat kan tot verwarring leiden: Weima schreef  b.v. ‘Leferink’ terwijl de officiële schrijfwijze anders is. In een eindnoot wordt daar op gewezen. Weima vermeldde lang niet altijd achternaam, voornaam en plaats. Dat wil niet zeggen dat die informatie niet bekend is bij de samenstellers van de lijst. Het is niet de bedoeling dat er ontbrekende informatie moet worden aangevuld, het doel is om nabestaanden meer informatie te geven via de gegevens die Weima na de oorlog opschreef.

Bij ‘functie’ is aangegeven welke informatie Weima over deze persoon geeft en bij ‘ontmoet in’ staat vermeld in welke plaats Weima informatie over een persoon geeft. Dat is vaak, maar niet altijd, een Duits kamp.

Als u een  naam uit de lijst hebt gevonden waarvan u wilt weten hoe die persoon voorkomt in de tekst van Sjerp Weima dan kunt u contant opnemen met het Drents Archief: EMAILADRES!!!. U krijgt dan zo snel mogelijk bericht. 

 

Privacystatement

Privacystatement RHC Drents Archief

1. Inleiding
1.1 Algemeen

Binnen het Drents Archief wordt gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Wanneer burgers gebruik maken van de diensten van het Drents Archief worden persoonsgegevens verzameld voor het goed uitvoeren van de (wettelijke) taken van het Drents Archief.

Daarnaast beheert het Drents Archief collecties en archiefbescheiden die voor blijvende bewaring in aanmerking komen. De collecties bestaan uit boeken en documentatie. Onder archiefbescheiden worden bedoeld zoals verwoord in artikel 1, onderdeel c, van de Archiefwet 1995. Het Drents Archief beheert een archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 1 onderdeel f, van de Archiefwet 1995. Na overbrenging of opneming van deze archiefbescheiden is Het Drents Archief niet verplicht om op de hoogte te zijn en te blijven van de personen die in archiefbescheiden voorkomen. In het kader van archivering in het algemeen belang is dit niet langer vereist, behalve wanneer dit in verband met de toegankelijkheid noodzakelijk is.

Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat het Drents Archief zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve digitale voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Het Drents Archief is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder ander door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

De directeur, het management en de medewerkers van het Drents Archief spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van privacy. De directeur van het Drents Archief laat middels dit beleid zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van het Drents Archief. Dit privacybeleid van het Drents Archief is in lijn met het algemene beleid van de partner(s) in de Gemeenschappelijke Regeling en de relevante nationale en Europese wet- en regelgeving.

1.2 Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Het Drents Archief is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacybeleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  • Grondwet (artikel 10);
  • Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (EHRM);
  • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM);
  • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (invoeringsdatum nog onbekend);
  • Archiefwet 1995;
  • Baseline informatiebeveiliging Rijksdienst TNK 2012;

2. Uitgangspunten
Het Drents Archief gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Deze uitgangspunten van Het Drents Archief worden verder uitgewerkt in het privacyreglement. Het Drents Archief houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Met het privacybeleid, privacyreglement en het register van verwerkingsactiviteiten
beoogt het Drents Archief duidelijkheid te geven over de wijze waarop het Drents Archief met persoonsgegevens omgaat.
Voor de persoonsgegevens die zich in archiefbescheiden in onze collectie bevinden, vormt de Archiefwet samen met de AVG het wettelijk kader. Op internet wordt pagina aangemaakt waar meer informatie over openbare en beperkt openbare archieven te vinden zal zijn.

Grondslag en doelbinding
Het Drents Archief zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Persoonsgegevens die voorkomen in overgebrachte dan wel opgenomen archiefbescheiden worden verwerkt met het oog op archivering in het algemeen belang.

Dataminimalisatie
Het Drents Archief verwerkt de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
Wanneer het persoonsgegevens in overgedragen archiefbescheiden betreft, vindt in overeenstemming met de Archiefwet 1995 en de AVG na overbrenging geen dataminimalisatie meer plaats.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om de taken van het Drents Archief goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. In het register van verwerkingsactiviteiten is aangegeven welke gegevens worden verzameld, wat het doel van de activiteit is en waarom de gegevens worden verzameld en voor hoelang.

Persoonsgegevens mogen op grond van de AVG voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang worden verwerkt. Dit geldt in ieder geval voor de archiefbescheiden die volgens een selectielijst voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Het Drents Archief heeft een wettelijke taak om overgedragen archiefbescheiden eeuwig te bewaren.
Met betrekking tot persoonsgegevens in opgenomen particuliere archieven worden in de overeenkomst dan wel beschikking op grond waarvan de archieven zijn opgenomen vastgelegd dat de bepalingen van de Archiefwet 1995 met betrekking tot de bewaring van de archiefbescheiden van toepassing zijn op deze bescheiden.

Integriteit en vertrouwelijkheid
Het Drents Archief gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Het Drents Archief voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Overgedragen archiefbescheiden worden voor raadpleging en gebruik beschikbaar gesteld conform de Archiefwet 1995 en de AVG. In principe zijn archiefbescheiden na overbrenging openbaar. Raadpleging of gebruik van openbare archiefbescheiden met daarin persoonsgegevens is mogelijk. Indien niet iedereen van archiefbescheiden met persoonsgegevens kennis mag nemen, wordt de openbaarheid voor een bepaalde termijn beperkt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer bijzondere persoonsgegevens in archiefbescheiden voorkomen.

Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Het Drents Archief afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

Voor overgebrachte archiefbescheiden betekent dit bijvoorbeeld dat met het oog op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geen kopieën kunnen worden gemaakt van beperkt openbaar archief. Raadpleging van archiefbescheiden met deze beperking is alleen mogelijk wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan (link naar webpagina raadpleging beperkt openbaar archief).

Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot de met de verwerking te dienen doel.

Voor overgebrachte archiefbescheiden is deze afweging van belangen bij het vaststellen van de selectielijst gemaakt.

Rechten
Het Drents Archief honoreert alle rechten van betrokkenen, zover dit op grond van de AVG en de Uitvoeringswet is voorgeschreven.

Met betrekking tot persoonsgegevens die in overgedragen archiefbescheiden voorkomen gelden, conform de AVG en de Uitvoeringswet, een aantal rechten van betrokkenen niet. Zie hiervoor ook het privacyreglement.

3. Inwerkingtreding en evaluatie
Dit privacybeleid treedt in werking na vaststelling door de directeur van het Drents Archief. Het beleid wordt ieder jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid wordt aangekondigd op de website van het Drents Archief.

Aldus vastgesteld door de directeur van het Drents Archief op 15 mei 2018.

Corinne Rodenburg
Directeur Drents Archief

 

... In de tuin

AFTRAP ZOMERPROGRAMMA IN DE GOUVERNEURSTUIN

8 april 2018, 13.00 - 17.00 uur
Gouverneurstuin, Assen

De Gouverneurstuin in Assen is dagelijks geopend voor inwoners en bezoekers van de Drentse hoofdstad. Vanaf dit zomerseizoen - van april  t/m september -  is ook de Theekoepel in de tuin van woensdag t/m zondagmiddag geopend. Dankzij het Cultureel Hart Assen is er iets cultureels in de Gouverneurstuin te beleven. Van klein en intiem tot groots en meeslepend. Het Drents Archief organiseert de eerste "… in de tuin" op zondag 8 april a.s. met de aftrap van het nieuwe zomerprogramma. Daarbij wordt onder andere de sleutel van de Gouverneurstuin symbolisch overhandigd aan de omwonenden van de stadstuin. 

Doorlopend programma "Nostalgie in de tuin" op zondag 8 april

Van 13.00 tot 17.00 uur is er doorlopend vertier voor jong en oud in de Gouverneurstuin. Oude tijden herleven met het jeugdverkeerspark, er zijn diverse workshops, een fototentoonstelling, stadswandelingen, verhalen, swingende muziek uit de jaren ’50 en… ga zelf op de foto in de Gouverneurstuin van toen!  

13.00 uur Start stadswandeling, ‘Assen, Back to the sixties’ - Asser Historische Vereniging
13.20 uur Optreden van Blaasensemble E-klein, swingende muziek uit de jaren ‘50
14.00 uur 18e eeuwse belastingontvanger Johannes van Lier interviewt Wytze de Vries (ICO Kunstencentrum), Ronald Obbes (binnenstadsmanager) en Bart de Bruin (Phusis) en de sleutel van de Gouverneurstuin wordt symbolisch overhandigd aan omwonenden. 
14.30 uur Blaasensemble E-klein, swingende muziek uit de jaren ‘50
14.30 uur Start stadswandeling, ‘Assen, Back to the sixties’ - Asser Historische Vereniging
14.50 uur Jeanet Landman, verhalen over vroeger en de seizoenen
15.20 uur Blaasensemble E-klein, swingende muziek uit de jaren ‘50 
16.10 uur Jeanet Landman, verhalen over vroeger en de seizoenen
17.00 uur Einde programma

Doel van "... in de tuin"

Cultureel Hart Assen wil met de opening in de tuin van de Gouverneurstuin een cultuurrijke en multifunctionele plek in de binnenstad van Assen maken. Over een langere periode zal gewerkt worden aan een prettig groen hart in de stad, waar het fijn vertoeven is en tal van activiteiten plaatsvinden. Stichting Phusis beheert de horeca gelegenheid de Theekoepel in de Gouverneurstuin.

Festival van de Drentse Geschiedenis 2019

Vrouw met koe in Grolloo - Provinciale Fotocollectie

 

Thema van dit jaar: Zij/Hij

Hoewel vrouwen altijd zo’n vijftig procent van de wereldbevolking uitmaakten, zijn het toch vaak de mannen die we uit de geschiedenisboeken kennen. Maar wie waren de Drentse ‘powervrouwen’ die in het verleden het verschil maakten? En welke spraakmakende vrouwen waren (en zijn) van grote betekenis voor onze provincie? Het Festival van de Drentse Geschiedenis brengt in oktober 2019 de markante vrouwen (én mannen) van Drenthe aan het licht tijdens het grootste geschiedenisevenement van de provincie. Maar we staan ook stil bij de traditionele rolverdelingen tussen man en vrouw: op school, op de boerderij en in de zorg.

 

Meer dan 40 activiteiten met een historisch tintje

De aftrap van het festival is op 5 oktober in Assen. Daarna trekt het festival de provincie in.
Kijk voor alle activiteiten op www.maandvandegeschiedenis.nl/drenthe

Op 5 oktober trappen we het Festival feestelijk af in Assen. 
Benieuwd wat er allemaal te doen is? 

Klik hieronder het op het blokkenschema om deze te vergroten.


 

Uitnodiging

uitnodiging-webpagina