Nieuws

Nieuwe bron online: register van de bezaaide landen

Een van de oudste bronnen die betrekking heeft op de gehele provincie Drenthe staat nu in DrenLias. Het register van de bezaaide landen uit 1612 vermeldt iedereen die belasting moest betalen op ingezaaid akkerland. De gegevens slaan op de gehele provincie, met uitzondering van enkele heerlijkheden en steden.

Het register bevat 2.700 inschrijvingen van belastingplichtigen uit het jaar 1612.
Alle documenten zijn als scan in DrenLias te bekijken.

De belasting op de bezaaide landen
Voor een agrarische provincie als Drenthe ligt het voor de hand dat de grondslag voor belastingheffing lag in de landbouw en veeteelt. Na het opgaan van Drenthe in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, was één van de eerste heffingen de Omslag over de bezaaide landen, een belasting op ingezaaid akkerland. Deze werd evenredig verdeeld over de Drentse inwoners. Op grond hiervan kregen in 1612 de belastingpachters van het Drentse bestuur de opdracht lijsten aan te leggen van elke belastingplichtige.

Geheven is naar het aantal mudden aan bezaaid land. Omgerekend is 1 mud 0,27 hectare. In het Dieverderdingspil werd de Steenwijker maat gebruikt; 1 mud was daar 0,36 hectare. Het af te dragen bedrag varieerde per jaar, naar gelang het totaalbedrag dat door de provincie Drenthe aan de Staten-Generaal moest worden opgebracht.

DrenLias omvat nu 3,69 miljoen persoonsnamen uit 1,3 miljoen inschrijvingen. Hiervan zijn 180.000 inschrijvingen gekoppeld aan 92.000 scans.