Nieuws

Wiebe Arts ontvangt Steenbergen Stipendium 2007

Op vrijdag 25 januari heeft historicus Wiebe Arts (Haren, 1967) in havezate De Havixhorst in De Schiphorst het Steenbergen Stipendium 2007 in ontvangst genomen. Hij ontving de prijs voor zijn onderzoek naar de politieke cultuur rond 1918 in Assen, Odoorn en Hoogeveen.

Tijdens deze bijeenkomst is ook het boek dat uit zijn onderzoek is voortgekomen gepresenteerd. Het eerste exemplaar is overhandigd aan dhr. K. S. Heldoorn, burgemeester van Assen, dhr. J. J. Bruintjes, loco-burgemeester van Borger-Odoorn, en dhr. W. P. M. Urlings, burgemeester van Hoogeveen.

Drentse gemeentepolitiek rond 1918
Wiebe Arts heeft onderzoek gedaan naar de verandering van de politieke cultuur in de gemeenteraden van Assen, Hoogeveen en Odoorn tijdens de invoering van het algemeen kiesrecht rondom 1918.
Deze grote stap voorwaarts in de democratisering had ook gevolgen voor wie er gekozen werden: tot dan toe onmachtige groepen konden hun vertegenwoordigers kiezen. Wat betekende dat voor de politieke cultuur in de gemeenteraden?

Wie waren de raadsleden, wie vertegenwoordigden zij, welke onderwerpen agendeerden zij en hoe gingen zij met elkaar om in de raadszaal? Hoe reageerden zij op de naderende veranderingen in het kiesrecht en de komst van nieuwe raadsleden? Wiebe Arts onderzocht ook de rol van de burgemeesters, als voorzitter van de raad. Wat waren hun achtergronden, waarin lag hun macht en hoe wendden zij deze aan?

Verrassende blik op veranderingen in politieke cultuur
Zijn afstudeerscriptie over dit onderwerp bewerkte hij tot het boek ‘Het getij is verloopen, men verzet de bakens'. De verandering van de politieke cultuur in de gemeenteraden van Assen, Odoorn en Hoogeveen, 1910-1925.
Met een compacte beschrijving van het tijdsgewricht waarin de raadsleden zich bevonden, biedt dit boek een even verrassende als herkenbare blik op de veranderingen van de politieke cultuur op Drents gemeentelijk niveau. Als onderdeel van het Steenbergen Stipendium is dit boek nu gepubliceerd in de Drentse Historische Reeks.

Wiebe Arts studeerde in 2005 af aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt momenteel als voorlichter bij het Veteraneninstituut in Doorn.

Steenbergen Stipendium
Het onderzoek naar de geschiedenis van Drenthe kent sinds 1999 een belangrijke stimulans in de vorm van een stipendium. De Steenbergen Stichting heeft nu voor de derde keer in successie een bedrag van € 5.000,- beschikbaar gesteld aan een jonge historicus om een onderzoek naar een thema in de Drentse geschiedenis af te ronden of nader uit te werken. Daaropvolgend stelt deze stichting opnieuw € 5.000,- beschikbaar voor de publicatie van dit onderzoek in de Drentse Historische Reeks.
De selectiecommissie bestaat uit de heren prof.dr. P.Th.F.M. Boekholt (Rijksuniversiteit Groningen en Utrecht), prof.dr. M.G.J. Duijvendak (Rijksuniversiteit Groningen), ir. H. Ehrhardt (namens de Steenbergen Stichting), drs. J. Bos (Drents Archief) en de provinciaal historicus dr. M.A.W. Gerding.

Eerdere stipendia werden uitgereikt aan kunsthistorica Anne-Marie Nannen, die haar afstudeerscriptie bewerkte voor de publicatie Emmen groeit!, en aan historicus Albert Eggens, die zijn proefschrift bewerkte voor het boek Van daad tot vonnis. Door Drenten gepleegde criminaliteit voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Geboorteprovincie
Dit initiatief van de Steenbergen Stichting is verbonden met de oprichter van dit fonds, namelijk de in 1886 in Meppel geboren Johan Steenbergen. In 1961 richtte deze camerapionier deze stichting op ter nagedachtenis aan zijn broer Hermann.
Johan Steenbergen is vooral bekend geworden door zijn Exakta kleinbeeldcamera, die hij met zijn in Dresden opgerichte Ihaga Kamerawerk tussen de beide wereldoorlogen produceerde. De Exakta was de allereerste kleinbeeldcamera met spiegelreflexmechaniek.